Kennisbank

Het opnemen van verlof en de situatie van ziekte tijdens verlof zijn belangrijke aspecten binnen het arbeidsrecht. Dit artikel bespreekt de wettelijke regels rond verlof, ziekte tijdens verlof, en andere relevante aspecten, aangevuld met praktijkvoorbeelden.  

Wettelijk Kader

 1. Opnemen van verlof

Werknemers hebben in Nederland recht op verschillende soorten verlof, zoals vakantieverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. De belangrijkste wettelijke bepalingen hierover zijn terug te vinden in ons Burgerlijk Wetboek en de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

 • Vakantieverlof: Volgens de wet heeft een werknemer recht op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen per jaar (artikel 7:634 BW). Dit betekent dat iemand die fulltime werkt, recht heeft op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Het minimaal-aantal verlofdagen op jaarbasis betreffende de zogenaamde “wettelijke” dagen. De dagen die extra worden toegekend, worden aangeduid als “bovenwettelijke” dagen. De wettelijke dagen vervallen zes maanden na het opbouwjaar. Voor bovenwettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.
 • Wet Arbeid en Zorg: De WAZO regelt diverse vormen van betaald en onbetaald verlof, zoals het recht op ouderschapsverlof en het zorgverlof. Ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor de verzorging van een kind en zorgverlof kan worden opgenomen voor de zorg van een zieke partner, kind of ouder. In de WAZO staan alle kenmerken per verlof vermeld. Voor werkgevers is van belang om hiervan een goed overzicht te hebben en dit eventueel in een personeelshandboek te benoemen. Werknemers zullen bijvoorbeeld tijdig een aanvraag moeten doen, zodat werkgevers hiermee rekening kunnen houden in hun planning. 
 1. Ziekte tijdens verlof

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, geldt dat de ziektedagen niet als vakantiedagen mogen worden aangemerkt (artikel 7:636 BW). Dit betekent dat de werknemer de ziektedagen op een later moment als vakantiedagen kan opnemen. Van belang is dat een werknemer zijn ziekte kan aantonen bijvoorbeeld met een medische verklaring. Het is voor werkgevers aan te raden om hiervoor regels op te stellen en deze op te nemen in een handboek of in de arbeidsovereenkomst. 

 1. Andere verlofvormen

Buiten het zorgverlof en het ouderschapsverlof kan rekening worden gehouden met:

 • het calamiteitenverlof: dit verlof kan worden opgenomen in noodsituaties en is kortdurend van aard. Van belang is dat de werknemer kan onderbouwen waarom sprake is van een calamiteit.
 • afspraken over onbetaald verlof: Werknemers kunnen onbetaald verlof aanvragen, bijvoorbeeld voor een sabbatical. Een werkgever hoeft niet zomaar akkoord te gaan met een periode van onbetaald verlof. Hierover zullen onderling afspraken gemaakt moeten worden. Vanuit werkgever kunnen op voorhand alvast richtlijnen worden gegeven, mocht een dergelijke vraag vaker gesteld worden.

 

Praktijkvoorbeelden

 1. Vakantieverlof tijdens ziekte
  • Voorbeeld: Ruben is op vakantie in Spanje en breekt zijn been. Hij meldt zich ziek bij zijn werkgever en verstrekt een medische verklaring van een Spaanse arts. Volgens de wet (artikel 7:636 BW) worden de dagen dat Ruben ziek is, niet als vakantiedagen gerekend. Hij kan deze vakantiedagen later opnemen wanneer hij hersteld is.
 2. Ouderschapsverlof
  • Voorbeeld: Sandra werkt vier dagen per week en wil ouderschapsverlof opnemen om meer tijd met haar pasgeboren kind door te brengen. Zij heeft recht op 26 maal haar wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof, wat neerkomt op 104 dagen (26 weken x 4 dagen per week). Sandra en haar werkgever maken afspraken over hoe dit verlof wordt opgenomen (bijvoorbeeld een dag per week gedurende een bepaalde periode). Het ouderschapsverlof zorgt voor een tijdelijke aanpassing van het aantal uur per week. Werkgever hoeft deze uren niet door te betalen maar is wel verplicht om de uren weer “terug te geven” zodra de verlofperiode vervalt.
 3. Calamiteitenverlof
  • Voorbeeld: Frank moet plotseling naar huis omdat sprake is van een lekkage in de kelder van zijn woning en de buurman hem hierover heeft gebeld. Het is noodzakelijk dat Frank onmiddellijk naar huis gaat om de schade te beperken. Hij meldt dit bij zijn werkgever en vraagt calamiteitenverlof aan. Dit verlof wordt toegekend voor de duur van enkele uren zodat Frank de lekkage onder controle kan brengen. Frank krijgt gedurende de periode van calamiteitenverlof zijn loon doorbetaald en kan achteraf onderbouwen en bewijzen dat deze verlofuren noodzakelijk zijn geweest.

 

Conclusie

Het opnemen van verlof en omgaan met ziekte tijdens verlof zijn onderwerpen die in een handboek verder geregeld kunnen worden ter voorkoming van misverstanden. De wetgeving kent een aantal regels en daarnaast is het aan werkgever en werknemer overgelaten om afspraken te maken of instructies te geven. Als werkgever is goed om deze instructies inderdaad op te stellen en kenbaar te maken. Denk aan een verlofreglement of instructies voor ziekmelding tijdens een vakantie.

Heeft u vragen omtrent dit artikel, neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag verder. Wij zijn te bereiken via 088-2342000 of info@keizersgrachtray.nl.