Kennisbank

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is op woensdag 15 november 2023 in werking getreden. Het voornaamste doel van de wet is de informatiepositie van schuldeisers te verbeteren door de transparantie bij turboliquidaties te vergroten. In deze blog geven wij u meer informatie over deze tijdelijke wet.

Turboliquidatie in het kort

Turboliquidatie is een relatief makkelijke manier om een vennootschap te ontbinden. De algemene vergadering van bijvoorbeeld een besloten vennootschap moet hiertoe besluiten.

Een turboliquidatie is mogelijk als een vennootschap bij de ontbinding geen baten meer heeft om te vereffenen. Door de turboliquidatie houdt de vennootschap direct op te bestaan. De vereffeningsfase blijft achterwege omdat er niets te vereffenen valt. Zo is turboliquidatie bijvoorbeeld mogelijk wanneer er schuldeisers onbetaald zijn gebleven en het aanvragen van faillissement door het ontbreken van baten niet de voorkeur heeft.

Voor de inwerkingtreding van de tijdelijke wet kon een schuldeiser die geconfronteerd werd met de turboliquidatie van een vennootschap daartegen niet direct actie ondernemen. Bovendien was turboliquidatie een vorm van bedrijfsbeëindiging die vatbaar was voor misbruik. Zo kon een bestuurder namelijk besluiten het vermogen van de vennootschap te gelde te maken, de opbrengst hiervan over te maken naar een privérekening en daarna over te gaan tot ontbinding van de lege vennootschap. Schuldeisers hadden in zo’n geval het nakijken…

Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is dit veranderd.

Dit regelt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bevat namelijk een verantwoordings- en bekendmakingsverplichting voor het bestuur van de vennootschap die om ontbinding verzoekt.

Verantwoordings- en bekendmakingsplicht

Het bestuur van de vennootschap moet binnen 14 dagen na de ontbinding de volgende stukken deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

  • de slotbalans van het boekjaar waarin de turboliquidatie plaatsvindt;
  • een schriftelijke toelichting op het ontbreken van baten op het moment van turboliquidatie;
  • de jaarrekening(en) van de jaren voorafgaand aan het jaar waarin de vennootschap is ontbonden en waarvoor geldt dat de wettelijke deponeringsplicht is geschonden;
  • indien van toepassing: een schriftelijke toelichting op het onbetaald laten van schuldeisers;
  • indien van toepassing: een schriftelijke toelichting over de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengst is verdeeld.

Daarnaast moet het bestuur bij turboliquidatie de schuldeisers ervan op de hoogte stellen dat deze stukken bij de KvK zijn gedeponeerd.

Inzagerecht

Komt het bestuur de op haar rustende verantwoordingsplicht na turboliquidatie niet of onjuist na? Dan kunnen de schuldeisers de kantonrechter verzoeken om inzage in de administratie van de ontbonden rechtspersoon. Het is dan wel noodzakelijk dat de schuldeisers hun verzoek voldoende concreet onderbouwen.

Bestuursverbod

Schendt het bestuur haar verantwoordings- en bekendmakingsplicht? Dan heeft het Openbaar Ministerie op grond van de tijdelijke wet de mogelijkheid een bestuursverbod te vorderen. Daarnaast kan een bestuursverbod worden gevorderd als de bestuurders van de ontbonden vennootschap al eerder betrokken zijn geweest bij een turboliquidatie waarbij schuldeisers onbetaald zijn gebleven.

Het bestuursverbod geldt maximaal 5 jaar. Het gevolg van een bestuursverbod is dat de betreffende bestuurder gedurende de periode van het verbod geen functie als bestuurder of commissaris mag uitoefenen.

Toepasselijkheid van de tijdelijke wet

Doel van de wet

Het doel van de wet is de transparantie vergroten bij turboliquidaties door de schuldeisers van de ontbonden vennootschap op de hoogte te brengen van de gedeponeerde stukken zodat zij deze kunnen inzien.

Duur van de tijdelijke wet

De wet geldt (voorlopig) voor een periode van 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Dit tijdelijke karakter komt voort uit financiële overwegingen. De wet is in het leven geroepen vanwege een verwachtte toename van turboliquidaties als gevolg van de COVID-19 pandemie. De regering verwacht dat de directe economische effecten van de pandemie na 2 jaar minder zullen zijn.

Consequenties niet voldoen aan de tijdelijke wet

Zoals hierboven genoemd kunnen schuldeisers de kantonrechter verzoeken om inzage in de administratie van de vennootschap als het bestuur niet aan haar verantwoordingsplicht voldoet. Daarnaast levert het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht een economisch delict op.

Vragen over turboliquidatie?

Heeft u vragen over bedrijfsbeëidiging en meer specifiek over turboliquidatie en de tijdelijke wet? Neem dan gerust contact met ons op, wij voorzien u graag van passend advies.