Kennisbank

Aansprakelijkheid kan leiden tot juridische geschillen en hoge schadeclaims. Als u deze risico’s wilt uitsluiten of beperken, doet u dat met een zogenaamd ‘exoneratiebeding’ in de algemene voorwaarden. U moet dan wel met een aantal zaken rekening houden. Wij vertellen u in dit artikel welke zaken dat zijn.

Aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in algemene voorwaarden

Zoals aangegeven wordt aansprakelijkheid vaak uitgesloten of beperkt in de algemene voorwaarden, en wel in een exoneratiebeding. Doet u een geslaagd beroep op zo’n beding? Dan betekent dit dat u niet aansprakelijk bent voor de geleden schade of dat de hoogte van de schadevergoeding wordt beperkt.

In een exoneratiebeding kunt u aansprakelijkheid voor bepaalde schadeposten uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan directe en indirecte schade of vermogensschade en ander nadeel (materiële en immateriële schade). U kunt aansprakelijkheid ook beperken. Bijvoorbeeld door het schadebedrag te beperken (tot een bepaald bedrag of het bedrag dat uw verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert) of door in de clausule het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen te beperken. Tot slot kunt u aansprakelijkheid ook beperken door een verjarings- of vervaltermijn op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een clausule waarin staat dat de aansprakelijkheid vervalt als de gebruiker niet binnen 2 maanden na het bekend worden met de schade klaagt over de geleden schade.

Let op: Aansprakelijkheid die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid mag u niet uitsluiten. Daarnaast mag het exoneratiebeding niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Het exoneratiebeding kan dan nietig of vernietigbaar zijn!

Exoneratiebeding bij een consument of in zakelijke context

Doet u zaken met consumenten? Dan bevat de wet een grijze en een zwarte lijst: bedingen op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn en kunnen worden vernietigd, bedingen op de zwarte lijst zijn hoe dan ook onredelijk bezwarend.

Aansprakelijkheid beperken door het hanteren van een exoneratiebeding ten opzichte van consumenten wordt op grond van de wet vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een exoneratiebeding staat namelijk op de grijze lijst. Het gevolg hiervan is dat het beding vernietigbaar is. Het gevolg daarvan is dan weer dat het exoneratiebeding niet van toepassing is, en u dus geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperking kunt doen.

In zakelijke context (B2B) mag u best ver gaan in het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid. In het zakelijk verkeer bestaan de zwarte en grijze lijst namelijk niet, en moet de schadelijdende partij aannemelijk maken dat het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Of dit zo is hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan de zwaarte van schuld, de wijze van totstandkoming van het beding en de aard en inhoud van de overeenkomst.

Lees ook: Algemene voorwaarden: wat zijn het en wanneer zijn ze van toepassing?

Aansprakelijkheid beperken door een geldig exoneratiebeding

Een beroep op een exoneratiebeding slaagt niet zomaar: uit rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat er redelijk veel feiten en omstandigheden moeten worden aangevoerd voor een geslaagd beroep. Daarbij hangt de kans op een geslaagd beroep ook af van de context waarin het exoneratiebeding wordt gehanteerd. In een zakelijke verhouding zal dit beroep gemakkelijker slagen dan in een consumentenverhouding.

Tip: Schrijf uw exoneratiebeding zo specifiek mogelijk op en zorg voor duidelijke definities. Zo vergroot u uw kans op een geslaagd beroep.

Contact

Heeft u te maken met een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden van uw wederpartij? Of wilt u uw aansprakelijkheid beperken in uw eigen algemene voorwaarden? Onze juristen en advocaten zijn u graag van dienst. Neem direct contact met ons op via info@keizersgrachtray.nl of telefonisch op 088-234 2000.