Kennisbank

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Een belangrijke verplichting voor u als ondernemer, of u nu huurder bent of verhuurder. In deze blog leest u voor welke kantoorpanden de labelverplichting geldt. Ook leest u welke stappen u kunt nemen als uw kantoorpand niet aan deze verplichting voldoet.

Energielabel C verplicht

De verplichting een energielabel C te hebben vloeit onder meer voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Het doel hiervan is om de energieprestatie van kantoorpanden te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland.

De overheid handhaaft sinds 1 januari 2023 op deze verplichting. Voldoet uw kantoorpand er niet aan? Dan kan dit er in het ergste geval toe leiden dat u het pand moet sluiten. Ook kunt u een last onder dwangsom of een boete opgelegd krijgen. Denk bij ‘last’ onder dwangsom aan het treffen van energiebesparende maatregelen. Over het algemeen zal de gemeente de eigenaar van het pand als eerste aanspreken, maar ook de huurder kan worden aangesproken. De verplichting is dus voor zowel huurders als verhuurders relevant.

Energielabel C: uitzonderingen

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de labelverplichting. Zo geldt de verplichting niet voor kantoorgebouwen:

 • Met een gebruiksoppervlakte van minder dan 100m2.
 • Die deel uitmaken van een gebouw dat als hoofdfunctie geen kantoorfunctie heeft, doordat de kantoorfunctie minder dan 50% van de totale oppervlakte van het gebouw betreft (denk bijvoorbeeld aan kantoren in hotels en horecabedrijven).
 • Die zijn aangewezen als Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument.
 • Die binnen 2 jaar worden onteigend, gesloopt of getransformeerd of worden onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet.
 • Die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen.
 • Waarbij de terugverdientijd op de investeringen langer is dan 10 jaar.

Valt uw kantoorgebouw onder een van deze uitzonderingen? Dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Beschikt uw kantoorgebouw over een geldig energielabel A, B of C? Dan voldoet het aan de vereisten die per 1 januari 2023 zijn ingegaan en hoeft u ook geen actie te ondernemen. Heeft uw kantoorpand energielabel D, E, F of G en valt het pand niet onder een van de hierboven genoemde uitzonderingen? Dan mag uw pand dus niet meer als kantoor worden gebruikt, tenzij u energiebesparende maatregelen treft.

Tip: Valt uw kantoorpand niet onder één van bovengenoemde uitzonderingen en weet u niet welk energielabel het heeft? Dan kunt u dit opzoeken via de website EP-Online.

Actiepunten als uw kantoorpand niet voldoet aan de labelverplichting

Voor verhuurders

Als verhuurder bent u er verantwoordelijk voor om op tijd over een energielabel C te beschikken. Als uw kantoorpand niet aan de labelverplichting voldoet, kan handhaving door de overheid ertoe leiden dat het pand wordt gesloten of u een dwangsom krijgt opgelegd. Voordat het zover komt zal de gemeente u vaak eerst een periode bieden om energiebesparende maatregelen te nemen. De verwachting is dat de meeste gemeenten eerst zullen handhaven op oude of grote kantoorpanden. Daar valt natuurlijk de meeste winst op energiegebruik te behalen.

Over het algemeen zal uw huurder medewerking moeten verlenen en de benodigde werkzaamheden moeten gedogen. Controleer van tevoren of de huurovereenkomst een medewerkingsplicht van de huurder bevat. In huurovereenkomsten die gebaseerd zijn op ROZ-modellen zal dit waarschijnlijk zo zijn. Als uw huurder niet wil meewerken, kunt u hier een beroep op doen.

Voor huurders

Als uw kantoorpand niet beschikt over een energielabel C, kunt u als huurder het volgende doen:

 • Ga met uw verhuurder het gesprek aan om ervoor te zorgen dat uw verhuurder maatregelen treft om het kantoorpand te laten voldoen aan de labelplicht.
 • Als uw verhuurder geen maatregelen wil nemen om aan de labelplicht te voldoen, kunt u zelf maatregelen nemen en de kosten daarvan verrekenen met de huur.
 • U kunt wellicht een beroep op huurprijsvermindering. Controleer dan eerst of dit in uw huurovereenkomst niet is uitgesloten.

Energiebesparende maatregelen: voor wie zijn de kosten?

Het treffen van energiebesparende maatregelen brengt uiteraard kosten mee. Of deze kosten voor de verhuurder of de huurder komen, is een juridische vraag. In het kort komt het antwoord op deze vraag op het volgende neer:

 • Kan energielabel C met relatief makkelijke maatregelen worden behaald? Dan komen de kosten van het herstel over het algemeen voor rekening en risico van de huurder.
 • Zijn er meer constructieve maatregelen nodig om het energielabel te behalen? Dan komen de kosten van de maatregelen over het algemeen voor rekening en risico van de verhuurder.

Nieuwe huurovereenkomsten

Bij nieuwe nog te sluiten huurovereenkomsten kunt u uiteraard specifieke afspraken maken. Het is zowel voor huurders als verhuurders aan te raden om daarbij aandacht te besteden aan de labelplicht en de verduurzaming in het algemeen.

Tip: Vanaf 2030 wordt mogelijk een energielabel A verplicht. Met het oog hierop is het verstandig om afspraken over de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de labelplicht duidelijk vast te leggen in de huurovereenkomst.

Vragen over het energielabel C?
Heeft u meer of andere vragen? Of wilt u dat wij in een concreet geval met u meekijken? Keizersgracht Ray – Juristen + Advocaten voorziet u graag van passend advies. Neem dus gerust contact met ons op.