Kennisbank

  • Met ingang van 1 juli 2023 is het minimumloon gestegen met 3,13 %;
  • De periode van loondoorbetaling voor de zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt is verkort van 13 weken naar 6 weken. Dit geldt enkel voor werknemers die na 1 juli 2023 arbeidsongeschikt zijn geworden. De werknemer die zich voor 1 juli 2023 heeft ziekgemeld kan nog aanspraak maken op 13 weken loondoorbetaling;
  • Per 1 juli jl. wordt bij aanvang van re-integratie na een periode van arbeidsongeschiktheid in het Plan van Aanpak een nieuw onderdeel toegevoegd: zowel werkgever als ook werknemer moeten vanaf dan beiden hun visie geven op het ‘Plan van aanpak’. Dit om het gesprek tussen beiden te bevorderen en de kans op een succesvolle integratie te vergroten. Let wel: deze nieuwe verplichting geldt alleen voor stukken (Plan van aanpak en Eerstejaarsevaluatie) die na 1 juli 2023 zijn opgesteld;
  • Let op met uw thuiswerkende grensarbeiders: Per 1 juli 2023 is er een nieuwe kaderovereenkomst opgesteld door de Europese Commissie waarbij de speciale regeling die gold tijdens de Coronapandemie voor thuiswerkende grensarbeiders, is gewijzigd. Als een werknemer in meerdere lidstaten binnen de EU werkt, is de werknemer sociaal verzekerd in het woonland als hier minstens 25% van de totale werktijd gewerkt wordt. Deze regeling gaat per 1 juli 2023 weer in. Er is een uitzonderingsregel van toepassing voor werknemers die buiten Nederland wonen in de EU-lidstaten België of Duitsland én voor één of meer Nederlandse werkgevers minder dan  50% én met behulp van informatietechnologie (telewerken) thuiswerken. Deze werknemers kunnen ook in Nederland sociaal verzekerd blijven. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunnen degenen die van deze regeling gebruik wensen te maken een verzoek indienen middels een A-1 formulier op basis van artikel 16 van de EU-verordening (opting-in);
  • De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is in werking getreden per 1 juli 2023. Deze wet geeft de sociale partners en de pensioenuitvoerders tot 1 januari 2028 de tijd om de bestaande pensioenregeling aan te passen naar nieuwe regels. Neemt u contact op met uw pensioenuitvoerder en informeer u over de mogelijke keuzes die ten gevolge van deze nieuwe (overgangs)regeling gemaakt moeten worden.

Benader ons gerust bij vragen over bovengenoemde wijzigingen en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Bel 088-2342000 of mail naar info@keizersgrachtray.nl.