Kennisbank

Op 13 februari 2024 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het concurrentiebeding nog verder wordt ingeperkt dan de minister al van plan was. Door deze motie is een concurrentiebeding straks nietig als de werknemer in kwestie minder dan 1,5 keer het Nederlandse modale salaris verdient bij een voltijd dienstverband.

Geplande wijzingen in het concurrentiebeding

Afgelopen zomer kondigde Minister Van Gennip al aan 4 inperkende elementen voor het concurrentiebeding te willen introduceren, namelijk:

  1. Begrenzing van het beding in duur.
  2. Verplichting tot het – gespecificeerd en gemotiveerd – opnemen van het geografisch bereik van het beding.
  3. Het verplicht motiveren van het ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’ bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt nu al voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  4. De verplichting voor de werkgever om een vergoeding te betalen als het beding wordt ingeroepen. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

De minister maakt zich namelijk zorgen over het toegenomen gebruik van het concurrentiebeding en de beperkingen die zo’n beding oplegt aan de mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt. Met de voorgestelde inperkingen wil de minister nodeloos gebruik van het concurrentiebeding en het standaard opnemen daarvan in een arbeidsovereenkomst voorkomen.

Verdere inperking van het concurrentiebeding

Nu de motie van 13 februari 2024 is aangenomen zal het concurrentiebeding dus nog verder ingeperkt worden. Op grond van deze motie mag een werkgever pas een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst als de werknemer een salaris verdient dat hoger is dan 1,5 keer Nederlandse modale salaris bij een voltijds dienstverband. Het modale salaris bestaat hierbij uit het periodeloon, de vakantietoeslag én vaste uitkeringen. Dit bedrag komt neer op ongeveer €66.000.

Is een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst van een werknemer waarvan het salaris lager ligt dan die 1,5 keer het modale salaris? Dan is dit beding nietig.

Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de voorgestelde motie

Tijdens het debat over de motie gaf de Minister van Sociale Zaken aan dat zij “de motie in ieder geval niet ontraadt”. Onder normale omstandigheden betekent dit dat de kans groot is dat de motie ook echt wordt uitgevoerd. Dit ligt nu iets minder voor de hand vanwege de demissionaire status van ons kabinet. Echte toezegging was dan ook niet mogelijk. Wel gaf de minister aan dat zij gaat onderzoeken wat de effecten van de voorgestelde maatregel kunnen zijn.

Verder kondigde Minister Van Gennip aan dat zij het wetsvoorstel over het concurrentiebeding in het 1e kwartaal van dit jaar voor internetconsultatie zal aanbieden. Iets later dus dan de eerdere toezegging dat dit eind 2023 zou plaatsvinden. Hoe de inperkingen van het concurrentiebeding precies gaan luiden, zal tegen die tijd uit de wettekst blijken.

Voor bestaande concurrentiebedingen verandert er met deze aangenomen motie (vooralsnog) niets. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel.

Vragen over het concurrentiebeding?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.